การติดต่อฐานข้อมูลใน Java

เนื่องจากความจำไม่ดี Code ก็ไม่แม่นเท่าไรลืมทุกที ก็เลยมาเขียนไว้เตือนความจำหน่อย

1. เป็นการติดต่อ Database แบบโดยตรงไม่ผ่าน DataSource

public static Connection getJDBCConnection() {
	Connection conn = null;
	try {
		Class.forName("jdbc.drive");
		conn = DriverManager.getConnection ("jdbc.url","user","pass");
	} catch (ClassNotFoundException e) {
		e.printStackTrace();
	}catch (SQLException e) {
		e.printStackTrace();
	}

	return conn;
}

2. การติดต่อ Database แบบผ่าน DataSource

public static Connection getDataSourceConnection() {
	InitialContext context = null;
	DataSource ds = null;
	Connection conn = null;
	try {
		context = new InitialContext();
		ds = (DataSource) context.lookup("DataSourceName");
		conn = ds.getConnection();
	} catch (SQLException e) {
		e.printStackTrace();
	} catch (NamingException e) {
		e.printStackTrace();
	}

	return conn;
}
  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.