การบวกวันที่ เดือน ปี ใน javaScript

Note ไว้กันลืมเนื่องจากทำมานานแล้ว และคิดว่ายังคงใช้งานได้อยู่ เป็นวิํธีการบวกวันที่ เดือน และ ปี
การบวกวัน

/**
 * Add day to input date 
 * dateStr format must be month/day/year
 */
function calendarAddDay(dateStr, day){ 
	//Create date object from input date
  var date = new Date(dateStr);		
	//Add day
  date.setDate(date.getDate()+day); 
  
  return date.getDate()+"/"+(date.getMonth()+1)+"/"+date.getFullYear();
} 

การบวกเดือน

/**
 * Add month to input date 
 * dateStr format must be month/day/year
 */
function calendarAddMonth(dateStr, month){ 
	//Create date object from input date
  var date = new Date(dateStr);		
	//Add month
  date.setMonth(date.getMonth()+month); 
  
  return date.getDate()+"/"+(date.getMonth()+1)+"/"+date.getFullYear();
} 

การบวกปี

/**
 * Add year to input date 
 * dateStr format must be month/day/year
 */
function calendarAddYear(dateStr, year){ 
	//Create date object from input date
  var date = new Date(dateStr);		
	//Add year
  date.setYear(date.getFullYear()+year); 
  
  return date.getDate()+"/"+(date.getMonth()+1)+"/"+date.getFullYear();
} 
 1. No comments yet.

 1. No trackbacks yet.