คำสั่ง Backup และ Restore mysql

การ Backup ฐานข้อมูล

mysqldump -u[user] -p[password] -h[host] [dbnam] > [path to sql]

การ Restore ฐานข้อมูล

mysql -u[user] -p[password] -h[host] [dbname] < [path to sql]

-u : username
-p : password (ห้ามกรอกในบรรทัด ให้เว้นไว้ เมื่อ กด enter ระบบจะให้ใส่เอง)
-h : host หรือ ip เครื่อง server (กรอกหรือไม่ก็ได้ หากใช้ localhost)

สำหรับ option อื่นในคำสั่ง mysqldump สามารถดูได้จาก

mysqldump --help

ตัวอย่าง
ต้องการสำรองฐานข้อมูลชื่อ dbtest ไปเว็บยัง C:\MySQL\simple.sql จะใช้คำสั่งดังนี้

C:\mysql5.0\bin>mysqldump -uroot -pjava -hlocalhost dbtest > C:\MySQL\simple.sql

ข้อควรจำ :
ในการใช้คำสั่ง mysqldump เพื่อทำการ backup และ mysql เพื่อ restore ให้ใช้คำสั่งทั้งสองโดยที่ไม่ต้อง Login เข้า console ของ database ครับ
อ้างอิง :
mysqldump — A Database Backup Program

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.