ปัญหา Function replace ใน JavaScript

เวลาผมใช้ Function replace ของ JavaScript แล้วมักจะติดปัญหาในกรณีที่มีตัวอักษรที่ต้องการแทนที่มากกว่า หนึ่ง ตัวอย่างเช่น การลบเครื่องหมาย (,) ออกจากจำนวณเงิน 1,000,000 เวลาใช้ replace แล้วเครื่องหมาย (,) จะออกแค่ตัวเดียว ซึ่งไม่ถูกต้อง จากการไปอ่าน  Regular Expression และทดลองนำมาใช้ดูก็ได้ Solution ดังนี้ครับ

function clearMoneyComma(str) {
	return str.replace(/,/g,"");
}

เป็นการแทนที่ เครื่องหมาย “,” ด้วย ช่องว่าง และแทนที่ทุกตัวที่พบใน string ที่นำมาตรวจสอบ

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.