การใช้ CDATA ใน XML

การใช้งาน tag CDATA ในเอกสาร XML นั้นเพื่อใ้ห้สามารถใช้ tag หรือ อักขระสงวน เช่น สมการ, > , < ถ้าไม่ใส่ tag [xml] <![CDATA[ ข้อมูลที่มี อักขระสงวน เช่น สมการ, > , < ]]> [/xml] จะทำให้ XML parser อ่านเอกสารนั้นไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การ configuration คำสั่ง SQL ไว้ในเอกสาร XML [xml] <SQL_QUERY> SELECT * FROM TB WHERE AGE > 10 AND AGE < 10 </SQL_QUERY> [/xml] คำสั่งนี้ถ้าใส่ใน tag XML โดยที่ไม่ใส่ CDATA จะทำให้เกิดปัญหาในการอ่านข้อมูลมาใช้งาน ต้องแก้ไขดังนี้ [xml] <SQL_QUERY> <![CDATA[ SELECT * FROM TB WHERE AGE > 10 AND AGE < 10 ]]> </SQL_QUERY> [/xml] นอกจากการใช้งานในเอกสาร XML แล้วสามารถนำไปใช้ใน JavaScript ในการณีที่ต้องการพิมพ์ อักขระสงวน ด้วย อ้างอิง
CDATA sections in XML

    • r
    • June 7th, 2012

    r

  1. ขอบคุณครับ เห็นมีเขียนใน javascript ด้วย เพิ่งเข้าใจความหมายครับ

  1. No trackbacks yet.