ข้อแตกต่างระหว่าง stored procedures และ functions ใน PL/SQL

ข้อแตกต่างระหว่าง stored procedures และ functions ใน PL/SQL มีดังนี้
1. function ต้องมีการคืนค่า แต่ procedure ไม่จำเป็นต้องคืนค่าก็ได้
2. ไม่สามารถใช้คำสั่ง “select functionXX() from dual” ในกรณีที่ ใน function นั้นมีการใช้คำสั่ง DML (คำสั่ง insert,update, delete)
3. แต่ถ้าใน function มีการใช้ “autonomous transaction” ก็สามารถใช้ได้
4. ไม่สามารถเรียกใช้ procedure ผ่าน คำสั่ง SQL Query เช่น “select procedureXX() from dual” ได้

    • Alexis Staley
    • September 12th, 2019

    Are You interested in an advertising service that costs less than $40 monthly and delivers tons of people who are ready to buy directly to your website? Reply to: lily5885mil@gmail.com to find out how this works.

  1. No trackbacks yet.