การใช้เครื่องหมาย ‘&’ ใน SQL Statement ของ Oracle

มีงานแก้ไขข้อมูลของฐานข้อมูล Oracle แล้วเจอเครื่องหมาย “”” ซึ่งก็คือ เครื่องหมาย “” นั่นเองแต่เวลารัน script นี้จะขึ้นหน้าต่าง Variable Prompt ให้กรอกข้อมูลตลอดดังรูป
Toad Skip '&'
สำหรับการใช้งานใน Toad (โปรแกรมยอดนิยมนะนี่) ให้คลิกขวาที่ Menu View->Toad Option.. จากนั้นก็คลิกเครื่องหมาย ถูก ออกจากช่อง “Prompt for substitution variables” ดังรูป

สำหรับ SQL*Plus ใ้ห้ ใช้คำสั่ง

SET SCAN OFF

แหล่งข้อมูล
How does one escape special characters when writing SQL queries?
How to use ‘&’ in the sql script ?

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.