การเปลี่ยน Http port ใน Jboss AS 6.1

มีโอกาศเลื่อนขั้นมาใช้ Jboss AS 6.1 เนื่องจากในเครื่องลง Web Server และ Application Server ไว้หลายตัว ทำให้ต้องเปลี่ยน port ของ Jboss AS 6.1 ก่อนที่จะใช้งาน ขั้นตอนปกติสำหรับการเปลี่ยน port Http ใน Jboss 4.x, 5.x นั้นเราสามารถเปิดไฟล์

<JBOSS_HOME>\server\<server tyep>\deploy\jbossweb.sar\server.xml

จากนั้นแก้ไขค่า port ตามที่ต้องการได้ แต่ใน Jboss AS 6.1 นั้นแตกต่างออกไป หากเราเปิดไฟล์

<JBOSS_HOME>\server\<server tyep>\deploy\jbossweb.sar\server.xml

ขึ้นมา จะเจอข้อความดังนี้

<Connector protocol="HTTP/1.1" port="${jboss.web.http.port}" address="${jboss.bind.address}" 
         redirectPort="${jboss.web.https.port}" />

port address and redirectPort ใช้ค่าจากไฟล์อื่นอีกที่ (Properties หรือ XML config) จากการสอบถามจาก google แล้วก็ได้ความว่า ให้เปิดไฟล์

<JBOSS_HOME>\server\<server tyep>\conf\bindingservice.beans\META-INF\bindings-jboss-beans.xml

จากนั้นมองหา tag ดังต่อไปนี้

<bean class="org.jboss.services.binding.ServiceBindingMetadata">
	<property name="serviceName">jboss.web:service=WebServer</property>
	<property name="bindingName">HttpConnector</property>
	<property name="port">8080</property>
	<property name="description">JBoss Web HTTP connector socket; also drives the values for the HTTPS and AJP sockets</property>
</bean>

แก้ไข port ตามที่ต้องการ ทดลองรัน Jboss ขึ้นมาจะเห็นว่า port เปลี่ยนไปแล้ว

Starting Coyote HTTP/1.1 on http-127.0.0.1-9090
Starting Coyote AJP/1.3 on ajp-127.0.0.1-8009
JBossAS [6.1.0.Final "Neo"] Started in 27s:662ms
  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.