Posts Tagged ‘ Linux

คำสั่ง chmod สำหรับเปลี่ยน mode ไฟล์หรือ directory

คำสั่ง chmod เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสิทธิในการใช้งานของกลุ่มต่างๆ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.  Owner  
2.  Group 
3.  Other(public)

และแบ่งสิทธิในการใช้งานดังนี้

1.  Read (อ่าน)
2.  Write (เขียน)
3.  Execute (ประมวลผล)

รูปแบบของตัวเลขในคำสั่ง chmod
คำสั่ง chmod สำหรับเปลี่ยน mode ไฟล์หรือ directory
ความหมายของตัวเลข chmod(UNIX) แต่ละตัวมีดังนี้

0 หมายถึง ไม่มีสิทธิการใช้งาน
1 หมายถึง ประมวลผลอย่างเดียว
2 หมายถึง เขียนได้อย่างเดียว
3 หมายถึง เขียนและประมวลผลได้
4 หมายถึง อ่านได้อย่างเดียว
5 หมายถึง อ่านและประมวลผลได้
6 หมายถึง อ่านและเขียน แต่ประมวลผลไม่ได้
7 หมายถึง ทำได้ทุกอย่าง ทั้งอ่าน เขียนและประมวลผล

1. สำหรับเปลี่ยน mode ของ Directory

chmod 0777 <Directory name>

2. File อย่างเดียว

chmod 0755 <File Name>

3. รวมทั้ง Directory และ ไฟล์ย่อยข้างใน โดยการเพิ่ม Option -R เข้าไปดังนี้

chmod -R 0777 <Directory name>

1. การใช้ chmod ผ่านโปรแกรม FTP
ตัวอย่างของ FileZilla
คำสั่ง chmod ใน Filezilla