Posts Tagged ‘ Microsoft SQL Server

SQL:Structured Query Language

Note ไว้เพื่อเตือนความจำ เนื่องจากมีโอกาสได้ไปอบรม การใช้งาน SQL มา SQL แบ่งเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่มดังนี้
1. DDL (Data Definition Language) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดการโครงสร้างตาราง เช่น
– CREATE
– DROP
– ALTER
2. DCL (Data Control Language) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดการสิทธิ์ การใช้งานต่างๆ เช่น
– GRANT
– REVOKE
3. DML (Data Manipulation Language) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ จัดการข้อมูลในตาราง เช่น ดึงข้อมูลมาแสดง ลบ แก้ไข เช่น
– SELECT
– INSERT
– DELETE
– UPDATE
สรุปคร่าวๆตามเอกสารที่อาจารย์ สอนมาครับ

ข้อมูลอ้างอิง :
What are the difference between DDL, DML and DCL commands?